Isolerend dubbelglas   
ISOLERENDE BEGLAZING:
Glas is in verband met daglichttoetreding en uitzicht noodzakelijk in uitwendige scheidingsconstructies van woningen en gebouwen. Tot omstreeks 1970 werd enkel glas toegepast. Daarmee was aan de toenmalige eis van daglicht en uitzicht voldaan. Het grote energieverlies door enkel glas werd vooral actueel door de energiecrisis in 1973. Sindsdien werd de isolatie van gevels en daken en de toepassing van dubbelglas vanzelfsprekender. Dubbelglas isoleert tweemaal beter dan enkelglas door de luchtlaag (spouw) tussen de ruiten. Droge lucht is namelijk een goede isolator.

De Nederlandse overheid heeft in 1989 het Nationaal Milieubeleidsplan geformuleerd. Onderdeel van dit plan vormt het terugdringen van het energieverbruik in het kader van duurzaam bouwen. Door de toepassing van beter isolerend glas wordt het energiegebruik gereduceerd. Door de besparing op energie draagt toepassing van HR- glas (Hoog Rendement) bij aan het bereiken van twee doelstellingen uit het Nationaal Milieubeleidsplan: het verminderen van de aanslag op natuurlijke energiebronnen, en het verminderen van de uitstoot van kooldioxide (CO2)
HR- glas helpt mee aan het instandhouden van de wereldtemperatuur en de ozonlaag. HR- glas kan op de gebruikelijke manier gerecycled worden.

PRINCIPE EN OPBOUW VAN HR-GLAS:
Het materiaal glas isoleert slecht. Door enkel glas gaat veel warmte (energie) verloren. De mate waarin een materiaal meer of minder isoleert wordt uitgedrukt in U- waarde (de hoeveelheid warmte die per vierkante meter en per graad Kelvin door een materiaal gaat). De U- waarde van enkel glas bedraagt 5,8 (W/m≤.K). Door het aanbrengen van een spouw met droge lucht tussen twee glasbladen (gewoon dubbelglas) wordt het warmteverlies minder. De U- waarde van gewoon dubbelglas is ca. 2,8 (W/m≤.K). Een verbetering van 3.0 ten opzichte van enkelglas.
Bij HR- glas is op een van de twee ruiten aan de spouwzijde een flinterdunne metaallaag aangebracht, de zogenaamde warmte- reflecterende coating. Deze laag zorgt ervoor dat een groot deel van de warmte naar de verblijfsruimte wordt teruggekaatst. De coating is doorgaans aangebracht op de spouwzijde van de binnenruit. De U- waarde van HR- glas bedraagt 2,0 (W/m≤.K) of lager. Door de droge lucht in de spouw te vervangen door een edelgas, dat beter isoleert dan lucht, is het mogelijk de U- waarde te verlagen tot 1,5 of zelfs lager tot 1,2. Dan spreekt men van HR + en HR ++. De kosten van edelgassen verschillen onderling en zijn uiteraard hoger dan die van lucht. Behalve de vulling van de spouw is ook de breedte van de spouw van belang. In het algemeen wordt geadviseerd om een spouwbreedte van 12 of 15 mm toe te passen. Bij deze breedten is de U- waarde het laagst. Kortom, hoe lager de U- waarde hoe beter de isolatie.

COMFORT:
Doordat koude lucht daalt en warme lucht stijgt ontstaat tocht. Dit verschijnsel is 's winters bijvoorbeeld erg goed merkbaar bij enkel glas. Het grote verschil in glastemperatuur en kamertemperatuur veroorzaakt dan (koude) luchtbewegingen. HR- glas heeft in de winter door de betere isolatiewaarde een veel hogere binnen- ruit temperatuur dan bijvoorbeeld gewoon dubbelglas. Dit geeft dus ook ten opzichte van gewoon dubbelglas een aanzienlijke verbetering van het comfort. Met name dicht bij het glas. De thermostaat kan in veel gevallen lager afgesteld worden, zonder dat dit ten koste gaat van de comfortbeleving.

ENERGIEBESPARING: Bij het beoordelen van het nut van de toepassing van hogere warmte- isolerende kwaliteiten dubbelglas spelen investeringen en besparingen een rol. De benodigde investering in HR- glas is afhankelijk van de samenstelling: ruitdikten, soort coating, eventuele (edel)gasvulling van de spouw, e.d. De extra energiebesparing die bereikt wordt door toepassing van HR- glas ten opzichte van gewoon dubbelglas is uiteraard afhankelijk van de isolatiewaarde van het glas, de afmetingen en de plaats in de woning. In de volgende tabel zijn de globale kosten en besparingen aangegeven.

GLOBALE KOSTEN EN BESPARINGEN PER M≤ GEPLAATST GLAS

Ramen zijn in verband met daglichttoetreding en uitzicht noodzakelijk in uitwendige scheidingsconstructies van woningen en gebouwen. De daglichttoetreding door HR- glas is nauwelijks minder dan door gewoon dubbelglas. Door HR- glas komt door de zonnestralen toch nog een grote hoeveelheid warmte van buiten naar binnen.
Met name in de winter kan er door HR- glas op zongeoriŽnteerde gevels zodoende sprake zijn van extra energiewinst. Door de coating op HR- glas is er een klein verschil in kleurbeleving tussen HR- glas en gewoon dubbelglas. Alvorens HR- glas naast gewoon dubbelglas (bijvoorbeeld in dezelfde gevel) toe te passen, verdient het aanbeveling om monsters van beide glastypen met elkaar te vergelijken.

PLAATSING:
De garantie op isolerend dubbelglas en HR- glas is ondermeer afhankelijk van een met zorg uitgevoerde plaatsing volgens de fabrieksvoorschriften. Voor een goede plaatsing is het van belang dat de sponning geschikt moet zijn (of worden gemaakt) voor het opnemen van dubbele beglazing.De belangrijkste voorwaarden voor een goede plaatsing zijn:
1. Glas laten plaatsen door vakmensen;
2. Geschikte sponningmaat;
3. Glas los houden van de sponning gebruik van steun- en stelblokjes;
4. Ruimte tussen glas en sponning ventileren ruimte tussen glas en glaslat met kit of kunststofprofiel waterdicht afwerken;
5. Bij het beglazen dienen de Nederlandse Norm NEN 3576 'beglazen van kozijnen, ramen en deuren' en de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3577 'beglazen van gebouwen' in het algemeen uitgangspunt te zijn.

ONDERHOUD VAN BEGLAZING:
Beglazingskitten en -profielen welke voor de afdichting zorgdragen, moeten worden onderhouden. Onderdeel van het onderhoud is de periodieke controle van de staat van de afdichting en de sponningventilatie. Tijdens de controle moet worden vastgesteld of een goede hechting van de kit of voldoende druk van het beglazingsprofiel nog steeds gewaarborgd zijn. Uiteraard dient de conditie van het aangrenzende schilderwerk zodanig te zijn dat de hechting van de kit effectief resultaat heeft.

PRODUCTZEKERHEID:
Glasleveranciers mogen beglazing alleen onder de naam HR- glas verkopen als dit voldoet aan de specificaties in de KOMO- certificaten warmte reflecterend, isolerend dubbelglas-. De aanduiding HR en productnaam, aangebracht op de afstandhouder tussen de ruiten geeft de zekerheid dat het HR- glas betreft. De U- waarde is daarmee tevens terug te vinden op de HR- lijst van de KIWA.

GARANTIE:
De fabrikant garandeert dat gedurende 10 jaar geen vermindering van doorzicht zal optreden door condensatie, aanslag op of aantasting van de glasbladen aan de spouwzijde.
Niet onder de garantie vallen:
Schade bij plaatsing,
schade veroorzaakt door water in de sponning,
mechanische en thermische breuk barometrische invloeden,
condensvorming op de kamerkant.

WARMTE ISOLATIE-KLASSENINDELING:
De warmte- isolerende kwaliteit van HR- glas wordt volgens de NEN 1068 uitgedrukt in de U- waarde (w/m≤.K) ofwel de warmte- doorgangscoŽfficient; deze geeft aan hoeveel warmte er via het glas verloren gaat. Hoe kleiner de U- waarde, hoe beter de beglazing isoleert. HR- glas is tevens verkrijgbaar in beter warmte- isolerende kwaliteiten (HR + en HR ++)

De U- waarde van HR- glas is afhankelijk van de soort coating (emissie coŽfficiŽnt), spouwvulling (gasvullingen, zoals Argon en Krypton isoleren beter dan lucht) en de breedte van de spouw.

GELUIDISOLATIE:
Geluid is het best te omschrijven als kleine, snelle drukverschillen op de gewone atmosferische luchtdruk. Als dergelijke drukvariaties ons oor bereiken beweegt ons trommelvlies, waarna de gehoorzenuw geprikkeld wordt en wij de drukvariaties als geluid ervaren. Het geluids- drukniveau wordt aangegeven door middel van de grootheid decibel. De decibelthermometer loopt van 0 decibel (gehoordrempel) tot 140 decibel (pijngrens). Een normaal gesprek bereikt ca. 70 decibel.
Bij een woning of ander bouwwerk kan door de situering of door andere invloeden sprake zijn van geluidsoverlast. In veel gevallen is er sprake van geluidsoverlast door drukke (snel)wegen, lucht- en treinverkeer. Geluidsoverlast is een persoonlijke ervaring. Voor de ťťn is een bepaald geluid dat de woning of een gebouw binnendringt aanvaardbaar en voor een ander zeer storend.
Het ene materiaal is beter in staat dan het ander om geluid te weren of te absorberen. Over het algemeen zijn betonnen- of stenen gevels door hun grote massa goed in staat geluid tegen te houden. Glas wil nog wel eens de zwakke schakel zijn met betrekking tot geluidsisolatie; met name enkel glas isoleert geluid slecht.
Beglazing is wel degelijk in staat geluid te isoleren; beglazing van een speciale samenstelling bijvoorbeeld. Bij isolerend dubbelglas of HR- glas kan de spouwruimte gevuld worden met een speciaal gas dat beter geluid isoleert dan lucht. Ook gelaagd glas bezit geluidsisolerende eigenschappen. In ieder geval dienen de beide glasbladen een verschillende dikte te hebben om te voorkomen dat geluidsgolven worden doorgegeven en om betere resultaten te verkrijgen zal er een brede spouw gekozen moeten worden. Door de dikte van de glasbladen, de samenstelling van de glasbladen en de breedte van de spouw te variŽren kunnen verschillende geluidsisolerende waarden bereikt