Bouwvergunningplicht   

Bouwvergunningplicht bij vervangen van kozijnen.

Met de bouwvergunningplicht bij het wijzigen van kozijnen wordt ongenuanceerd omgesprongen, zo ook bij Bouw- en woningtoezicht. De VKG wil graag enige nuance aanbrengen in de vaak nogal eenzijdige benadering van deze problematiek. Doorslaggevend criterium voor de vraag of er bij het veranderen van kozijnen sprake is van gewoon onderhoud, is dat het uiterlijk, beoordeeld naar de detaillering, profilering en vormgeving, gelijk blijft. Daarvan is ook sprake indien kozijnen worden geplaatst van een andere materiaalsoort. De vraag is of er voor het geheel of gedeeltelijk vervangen of wijzigen van een raamkozijn een bouwvergunning nodig is. De beantwoording van deze vraag verloopt in een drietal stappen.

Stap 1: voor al het bouwen is bouwvergunning vereist
In de eerste plaats dient te worden gewezen op de hoofdregel dat voor alle bouwwerkzaamheden voorafgaand aan de uitvoering, ingevolge artikel 40, eerste lid, van de Woningwet, een bouwvergunning moet zijn verleend.

Stap 2: Bij 'gewone onderhoud' geen vergunning vereist
Uitzonderingen op de onder stap 1 genoemde hoofdregel zijn opgenomen in het eerste lid van artikel 43 van de Woningwet. In onderdeel b van genoemd artikellid is bepaald dat er geen bouwvergunning nodig is indien de bouwwerkzaamheid behoort tot het gewone onderhoud. Het begrip 'normale onderhoud' is in de wet niet nader gedefinieerd. Uit jurisprudentie kan evenwel worden afgeleid dat reparaties aan en zelfs het geheel vervangen van kozijnen onder het gewone onderhoud worden geschaard. Doorslaggevend criterium is of er een verandering optreedt in het uiterlijk. Indien nieuwe kozijnen worden geplaatst van een andere materiaalsoort, maar met een gelijke detaillering, profilering en vormgeving, blijft het uiterlijk gelijk en dus is het gewoon onderhoud (en dus bouwvergunningvrijheid).

Stap 3: veranderen van een kozijn(invulling) bij bestaande woning of woongebouw
Indien geen sprake is van gewoon onderhoud dan betekent dat niet automatisch dat een bouwvergunning nodig is. Er kan namelijk sprake zijn van een bouwwerkzaamheid die in de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 43, eerste lid, onderdeel c, van de Woningwet is aangewezen als van beperkte betekenis. Het betreft hier het besluit bouwvergunningvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (het Bblb, Stb 2002, 410), waar in artikel 2, onderdeel c, onder meer het veranderen van een kozijn expliciet genoemd is, als bouwen van beperkte betekenis.

Vergunningvrij
Indien aan bovenstaande randvoorwaarden wordt voldaan, is sprake van een bouwvergunningvrije verandering van het kozijn. Indien aan een of beide randvoorwaarden niet wordt voldaan, maar er wordt nog wel voldaan aan de omschrijving (de verandering van het kozijn vindt plaats aan een bestaande woning), dan kan op grond van artikel 4, lid 2, van het Bblb volstaan worden met een lichte bouwvergunning, als bedoeld in artikel 44, tweede lid, van de Woningwet. Wordt ook aan deze laatste (geletterde) omschrijving niet voldaan, dan geldt pas de hoofdregel dat er een reguliere bouwvergunning moet worden gevraagd. Onze adviseur of bouwkundige beoordeelt uw situatie graag, mocht u uw kozijnen door ons willen laten vervangen.